15-001-001

LOK vergaderingen betreffende magistrale bereidingen / Soirées GLEM concernant la preparation magistrale

Uniek nummer Numéro unique 15-001-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité LOK vergaderingen artsen en/of apothekers betreffende magistrale bereidingen – Soirées GLEM avec médecins et/ou pharmaciens concernant la preparation magistrale
Organisator Organisateur MFK (Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg) – QMP (Qualité Médico-Pharmaceutique asbl)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Aanwezigheid ter plaatse – Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers die deel uitmaken van de organiserende kring
Présentielle – Concertation interprofessionnelle – ouvert à tous les pharmaciens membres du cercle local de l’organisateur
Data en plaatsen Dates et lieus Wordt het ganse jaar door georganiseerd over het ganse land op vraag van lokale artsen- en of apothekerskringen (duur: 2u)
Organisées toute l’année dans toute la Belgique à la demande des cercles locaux de médecins et/ou de pharmaciens (durée: 2h)
Taal/Talen Langue(s) NL en FR
Website Site web www.mfk.be & www.qmp.be
Spreker Orateur De sprekers voor de LOK vergadering artsen en/of apothekers betreffende magistrale bereidingen zijn allen officina-apothekers met een ruime praktijkervaring.Les orateurs de QMP qui animent les soirées GLEM de médecins et/ou pharmaciens sont tous des pharmaciens d’officine qui ont une large pratique
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Aan de hand van een presentatie worden volgende onderwerpen behandeld:

 1. De magistrale bereiding Wat is het, welke zijn de voordelen, …
 2. De terugbetalingsregels voor bereidingen Wanneer is een bereiding terugbetaald, modules, RIZIV-terugbetalingslijsten, uitzonderingen, …
 3. De gevalideerde formules van het TMF
  1. Dermatologie
  2. Niet-dermatologie

Praktische voorbeelden

Grâce à une présentation, les sujets suivants sont traités:

 1. La préparation magistrale Qu’est-ce que c’est, quels sont les avantages, …
 2. Les règles de remboursement des préparations Quand une préparation est-elle remboursée ? Modules, listes de remboursement de l’INAMI, exceptions, …
 3. Les formules validées du FTM
  1. Dermatologie
  2. Non-dermatologie

Exemples pratiques