15-017-002

Workshop medicatieschema: Startersopleiding

Uniek nummer Numéro unique 15-017-002
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop medicatieschema: Basisopleiding
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interactieve workshop
Voor KAVA-leden
Data en plaatsen Dates et lieus Te KAVA of gedecentraliseerd in een specifieke regio. Wordt verschillende keren herhaald in 2015.
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be
Spreker Orateur Apothekers uit de praktijk die reeds lange tijd actief werken met het medicatieschema.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze workshop heeft tot doel door ervaringsuitwisseling aan de hand van specifieke casussen de deelnemers extra kennis en expertise bij te brengen rond medicatieschema’s in de apotheek. Door het delen van informatie en ‘kunde’ rond communicatie met de patiënt en andere gezondheidswerkers, rond specifieke schema’s, afhandelingsmogelijkheden gaan de deelnemers met heel wat extra bagage naar huis.