15-019-001

Urologie in de thuiszorg

Uniek nummer Numéro unique 15-019-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Urologie in de thuiszorg
Organisator Organisateur Kempische Farmaceutische Kring  (KFK)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Interprofessioneel overleg 
Voor KFK-leden
Data en plaatsen Dates et lieus 22 januari 2015 in Oud-turnhout
27 januari 2015  in Geel
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kfkweb.be
Spreker Orateur Dr Vera Van Doninck : specialist urologie
De Heer Ronny Pieters :  verpleegkundig specialist urologie UZ Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Gezamenlijke activiteit met de zelfstandig verpleegkundigen in het kader van samenwerking in de eerste lijn.
Voordracht door urologe en verpleegkundig specialist urologie en kennismaking met het medisch material.