16-019-002

MFO Communicatie tussen huisarts en apotheker: algemeen en het pilootproject “actueel medicatieschema”

Uniek nummer Numéro unique 16-019-002
Domein Domaine B
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO Communicatie tussen huisarts en apotheker: algemeen en het pilootproject “actueel medicatieschema”
Organisator Organisateur Kempische farmaceutische kring (KFK)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg; de eerste MFO’s staan open voor de apothekers van Geel. Dit in combinatie met de 2 LOK-groepen van de huisartsen.
Data en plaatsen Dates et lieus De 2 vooropgestelde data voor de MFO zijn: 28 april en 3mei. Normaal gezien worden elders in de regio de avonden georganiseerd in het najaar.
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Kenis Kristof: apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het medisch farmaceutisch overleg bestaat uit 3 grote onderdelen:
1)      Inleiding:
a.       Dwingende redenen voor het houden van MFO’s.
b.      Toelichting huidige stand van zaken in het project ‘actueel medicatieschema’.
2)      Overleg over algemene samenwerking, volgens uitgewerkte MFO huis voor gezondheid (zie bijlage).
3)      Overleg over pilootproject.

Hierna volgt terugkoppeling en discussie.

Voor de huisartsen is deze avond georganiseerd/geaccrediteerd als LOK-overleg

1)      Algemene samenwerking tussen huisarts en apotheker verbeteren. Dit door af te spreken hoe en wanneer we met elkaar kunnen communiceren
2)      Samenwerking rond het pilootproject verbeteren. Hoe patiënten stimuleren om steeds actueel medicatieschema bij zich te hebben?
Dit alles met het zicht op een toekomst met geïntegreerde zorg en betere patiënt empowerment.