16-045-004

Multidisciplinaire navorming “dementie: diagnose, behandeling en begeleiding”

Uniek nummer Numéro unique 16-045-004
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire navorming “dementie: diagnose, behandeling en begeleiding”
Organisator Organisateur UPB-AVB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor Brusselse apothekers 
Data en plaatsen Dates et lieus 15/11/2016 van 20u tot 22u
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur -Prof. Dr. J. Versijpt; neuroloog en kliniekhoofd UZ Brussel
-Robbie Dumoulin en Brecht Moeraert; Referentiepersonen dementie in expertisecentrum dementie ECD Broes
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze navorming wil huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen wegwijs maken in het domein van dementie. In het eerste luik van de vorming zal worden stilgestaan bij de opsporing, diagnosestelling, behandeling en begeleiding van dementie. Het tweede luik zal de oriëntatie van en omgang met de dementerende aankaarten en tot slot de multidisciplinaire aanpak van dementie binnen de context van onze hoofdstad toelichten.