16-053-003

Intoxicaties in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-053-003
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Intoxicaties in de apotheek
Organisator Organisateur Farmant VZW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 19 oktober 2016, 20.30 u
Plaats: Gebouw S, Zaal S1, Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Jonas Moens; apotheker bij het antigifcentrum
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Ongeveer de helft van de oproepen die het Antigifcentrum ontvangt hebben betrekking op geneesmiddelen. Dit kan gaan over het accidenteel inslikken van geneesmiddelen door kinderen, maar ook over het verkeerde gebruik van geneesmiddelen. Denk maar aan het verkeerd toedienen van hoestsiropen aan kinderen, het knippen van transdermale pleisters of een verkeerde posologie (bv. dagelijks vs. wekelijks). De apotheker speelt een belangrijke rol in het vermijden van deze therapeutische vergissingen, door het garanderen van een doorgedreven farmaceutische zorg, maar ook door correct te handelen indien hij/zij geconfronteerd wordt met intoxicaties. Tijdens deze voordracht zullen daarom de belangrijkste aandachtspunten met ons overlopen worden.