16-058-006

Quiz “de slimste apotheker”

Uniek nummer Numéro unique 16-058-006
Domein Domaine B
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Quiz “de slimste apotheker”
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening; toegankelijk voor pas afgestudeerde officina apothekers en hun stagemeersters
Data en plaatsen Dates et lieus 18 november 2016 om 20:00
(duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Inge Huysentruyt; 
Ann Vandeputte
Algemeen directeur Westvlaamse beroepsvereniging; Afgevaardige Nationale Raad Orde der Apothekers
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Aan pas afgestudeerde collega’s wordt op een ludieke manier een aantal vragen gesteld o.v.v. een quiz. Onderwerpen die aan bod komen zijn zeer breed : terugbetaling, magistraal, farmacologie,…
Er wordt ook aandacht besteed aan de farmaceutische zorg en de pas afgestudeerden krijgen een antwoord op zaken die nog niet aan bod zijn gekomen tijdens hun opleiding (o.a. praktische zaken qua terugbetaling, interessante sites voor magistrale bereidingen).
Na de presentatie krijgen de deelnemers ook een uitgebreide syllabus ter beschikking met de antwoorden van de quiz en bijhorende achtergrondinformatie
(bv. informatie over de geldigheid van het gelekoortsvaccin).
Bedoeling is dat de pas-afgestudeerden heel wat bijleren over verschillende praktische zaken die aan bod komen in de officina-apotheek en dat ze geprikkeld worden om blijvend zich bij te scholen en zich blijven verdiepen in de farmaceutische zorg.