16-065-001

PUO bijscholingscursus: Geïntegreerde Chronische Zorg

Uniek nummer Numéro unique 16-065-001
Domein Domaine B
# punten # credits 15
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité PUO bijscholingscursus: Geïntegreerde Chronische Zorg
Organisator Organisateur Farmaleuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus De reeks bestaat uit 5 lessen in 2016 en 2 lessen in 2017
22/09 + 27/09 + 13/10 + 18/10+17/11+22/11+1/12+6/12+15/12+20/12
Telkens van 20u15 tot 21u45u
Op dinsdag: Pentalfa –  O&N1- Gasthuisberg – Leuven (+ streaming naar Diepenbeek en Kortrijk)
Op donderdag: BMW1 – O&N1- Gasthuisberg – Leuven

(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.farmaleuven.be
Spreker Orateur Les 1: Prof. Geert Goderis (UZ Leuven) en Dr. Apr.Marie Van de Putte (BAF) – Geïntegreerde chronische zorg : beleidsoriëntaties. Toelichting bij het project : ‘Zorgsaam’ , een concreet voorstel voor regio Leuven
Les 2 : Dhr. Daan Aeyels (KU Leuven) – Het belang van zorgpaden en kwaliteitsindicatoren in de organisatie van geïntegreerde (chronische) zorg.
Les 3 : Prof. Ann Van Hecke (UGent) – Zelfmanagement en ‘patient empowerment’ als belangrijk doelstellingen in geïntegreerde chronische zorg.
Les 4 : Dr. Apr.Sabrina De Winter (UZ Leuven) en Apr. Joke Wuyts (KU Leuven) – Geïntegreerde farmaceutische zorg : uitdagingen voor de apotheker bij opname en ontslag uit het ziekenhuis
Les 5 : Prof. Herman Nijs (KU Leuven) – Hoe kunnen we er voor zorgen dat patiëntenrechten in geïntegreerde zorgmodellen maximaal gewaarborgd worden ?
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
‘Geïntegreerde zorg’ wordt als model naar voor geschoven bij de projecten ‘Chronic Care’ en bij de pilootprojecten voor herfinancieirng van de ziekenhuizen (Federale Overheid).Geïntergreerde zorg wordt ook uitvoerig bediscussieerd in de aanloop naar de volgende Eerstelijnsconferentie van Vlaams minister Jo Vandeurzen.
Maar wat betekent dit begrip nu concreet? Wat is de evidence behind it? Waarom zouden we hierop moeten inzetten?
In deze lessenreeks laten we een aantal experten aan het woord die op deze vragen een antwoord bieden.
Apothekers uit de eerste lijn worden met deze lessenreeks ondersteund om te functioneren in het zorglandschap van morgen.