16-110-002

Navorming: Nierfunctie-vervangende therapieën … wat na het Zorgtraject?

Uniek nummer Numéro unique 16-110-002
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Navorming: Nierfunctie-vervangende therapieën … wat na het Zorgtraject?
Organisator Organisateur LMN Zuiderkempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 27 oktober 2016 om 20:30u
Oude Kapel van AZ Geel, J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel
(duur: 1u45)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Veerle Verjans: Nefroloog AZ Mol en AZ Turnhout
Dr. Alexander De Smet: Nefroloog AZ Herentals en AZ Lier
Prof. dr. Maarten Naessens: Professor aan UZ Leuven, bijzonder bekwaamd in niertransplantatie en immunosuppressie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vorm: bijeenkomst met 3 plenaire lezingen over behandelingen die mogelijk zijn wanneer het Zorgtraject (ZT) chronische nierinsufficiëntie (CNI) niet meer voldoet.
Doelgroep: apothekers, huisartsen, thuisverpleegkundigen, diëtisten etc.
Wat? De sprekers doorlopen de mogelijke behandelingen waarmee de nierfunctie kan vervangen worden. Er wordt gekeken welke medicatie bij welke aanpak gepast/vereist is, welke vermeden moet worden en waarom gekozen wordt voor welke nierfunctie-vervangende therapie.