16-163-003

Folia Pharmacotherapeutica – mars 2016 : prise en charge de l’alcoolisme, place de la colchicine dans la péricardite, info sur les biphosphonates,… /

Folia Pharmacotherapeutica – maart 2016: aanpak van alcoholisme,  plaats van colchicine bij pericarditis, info over bisfosfonaten…

Uniek nummer Numéro unique 16-163-003
Domein Domaine A
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Folia Pharmacotherapeutica – mars 2016 : prise en charge de l’alcoolisme, place de la colchicine dans la péricardite, info sur les biphosphonates,… /
Folia Pharmacotherapeutica – maart 2016: aanpak van alcoholisme,  plaats van colchicine bij pericarditis, info over bisfosfonaten…
Organisator Organisateur Excellence

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Formation à distance
Data en plaatsen Dates et lieus (durée: 30min)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  https://www.excellencis.org
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Interactieve meerkeuzemodule, die je kan beantwoorden als je inlogt op de website http://www.excellencis.org. De respondent moet dan het/de goede antwoord(en) kiezen en aangeven hoe zeker hij/zij is van zijn/haar antwoord (schaal van 4 niveaus). Naargelang het antwoord al dan niet juist is en naargelang van hoe zeker de respondent is van zijn/haar antwoord is, wordt een score toegediend voor elke vraag apart en voor de hele module. Als de vereiste minimumscore niet wordt bereikt, moet hij/zij de module opnieuw beantwoorden. Elke module telt 10 vragen met antwoorden en een commentaar dat het/de goede antwoord(en) uitlegt. Het commentaar wordt aangevuld met relevante referenties, die je kan aanklikken.

 De module wordt opgesteld door het redactieteam van excellencis op grond van de essentiële punten die het redactieteam van de Folia aangeeft. De module wordt dan voorgelegd aan het redactieteam van de Folia, die de module formeel valideert voor ze online wordt gezet.